Second opinion
Iedere medewerker heeft het recht op een second opinion. De nadere en gedetailleerde regelgeving rondom het second opinion wordt nog verwacht in een nader besluit, maar in deze bijlage informeren wij u over hoe Healthcare de second opinion heeft ingeregeld, zodat wij u vanaf 1 juli 2017 conform de wetgeving van dienst kunnen zijn.

Wanneer een second opinion?
Een medewerker kan het door de bedrijfsarts gegeven advies laten beoordelen door een andere bedrijfsarts.
Het gaat hier om adviezen in het kader van:
• de verzuimbegeleiding. Bijvoorbeeld als de werknemer twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts over welke werkzaamheden hij nog kan verrichten;
• een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Bijvoorbeeld als een werknemer twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts naar aanleiding van een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
• de preventieve consultatie met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid, anders dan de bijstand van een bedrijfsarts bij de begeleiding van een zieke werknemer. Een werknemer kan bijvoorbeeld twijfels hebben bij het advies van de bedrijfsarts, indien er een vermoeden is van een beroepsziekte.

De second opinion heeft betrekking op individuele, persoonsgerichte adviezen van de bedrijfsarts, niet op diens ‘collectieve’ advisering zoals over verzuimbeleid of de risico-inventarisatie.

Hoe werkt een second opinion?
Als een medewerker een second opinion wenst, vraagt hij dit aan bij zijn vaste begeleidend bedrijfsarts. Deze mag dit verzoek niet weigeren, tenzij hiervoor zwaarwegende argumenten zijn. De regering zal het begrip ‘zwaarwegende argumenten’ niet nader expliciteren. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij hetgeen in de reguliere sector gebruikelijk is. Als de vaste bedrijfsarts meent dat er sprake is van zwaarwegende argumenten om dit verzoek af te wijzen, overlegt hij dat altijd met zijn of haar leidinggevende; die hier vervolgens een besluit over neemt. De bedrijfsarts verwijst de medewerker door naar een andere bedrijfsarts. Healthcare maakt hiervoor gebruik van een pool van bedrijfsartsen. Vanzelfsprekend voldoet deze pool aan de regelgeving. De bedrijfsartsen in deze pool zijn allen geregistreerd bedrijfsarts. De second opinion bestaat in eerste instantie uit een papieren beoordeling in combinatie met telefonisch contact met de medewerker. Mocht de second opinion bedrijfsarts het van toegevoegde waarde achten om een medewerker persoonlijk te zien, kan dat ook.

Terugkoppeling en verdere behandeling
Een second opinion wordt altijd afgesloten met een schriftelijk advies. Dit advies wordt doorgestuurd naar de behandelend bedrijfsarts, dus de eerste bedrijfsarts. Deze pakt de begeleiding verder op en zal gemotiveerd aangeven bij de medewerker in hoeverre hij het advies overneemt. De eerste bedrijfsarts blijft de begeleidend arts.

Wat kost een second opinion en wie betaalt het?
Een second opinion kost
• € 225,00 bij een papieren beoordeling en telefonisch contact;
• € 450,00 als er na de papieren beoordeling en telefonisch contact, ook een fysiek consult volgt.

De second opinion komt voor rekening van de werkgever. Uitgezonderd wanneer de werknemer een bedrijfsarts kiest buiten het aanbod van de werkgever, de pool waar Healthcare gebruik van maakt, en de werkgever daar niet mee instemt.

Wat is het verschil met de klachtenprocedure?
Een reden om een second opinion aan te vragen, is inhoudelijk en arbeidsgeneeskundig van aard. Als niet dit inhoudelijke oordeel of zorgvuldigheid ter discussie staat, maar de bejegening spreken we van een klacht en kan een medewerker gebruikmaken van de klachtenprocedure. Bij een klacht betreft het dus niet de inhoud maar de wijze waarop de dienstverlening ervaren is.

Wat is het verschil met het Deskundigenoordeel van het UWV?
Een Deskundigenoordeel wordt ingezet wanneer de werknemer en werkgever van mening verschillen over:
• de vraag óf een werknemer arbeidsongeschikt is;
• of over de aanwezigheid van passende arbeid;
• of over de aanpak van de re-integratie.

Het Deskundigenoordeel heeft een verzekeringstechnisch karakter en wordt niet door een bedrijfsarts, maar door een verzekeringsarts van het UWV uitgevoerd. Een ander verschil is, dat de second opinion alleen door de medewerker kan worden aangevraagd. Een Deskundigenoordeel kan door zowel de werknemer als de werkgever worden aangevraagd.

Meer vragen?
Hebt u meer vragen over het second opinion, neem dan gerust contact op met uw vaste contactpersoon.

Healthcare is SBCA gecertificeerd