Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet 2017

1. Algemeen

1.1 Waarom wordt de Arbeidsomstandighedenwet aangepast?
Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking van steeds groter belang wordt. Met deze vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet wil de regering de arbodienstverlening verbeteren door meer betrokkenheid van medewerkers en werkgevers, meer preventie op het werk en randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts.

1.2 Wanneer gaat de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet in?
De vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet gaat per 1 juli 2017 in. Daarna hebben we – u als werkgever en Healthcare – een jaar de tijd om de organisatie, contracten en dienstverlening aan te passen aan deze nieuwe wet.

1.3 Wat verandert er voor mij als klant?
In de visie van Healthcare en in onze samenwerking staat preventie al centraal. We handelen dus al in lijn van de wetswijziging. Toch zijn er wellicht aanpassingen nodig in uw bedrijfsvoering en onze samenwerking. De overeenkomst die u met Healthcare gesloten hebt, wordt ook volledig in lijn gebracht met de wetswijziging.

1.4 Wat moet ik minimaal doen als werkgever om te voldoen aan de wetswijzigingen?
Als werkgever moet u:
• het open spreekuur faciliteren voor uw medewerkers en hen hierover informeren;
• toegang verlenen tot de werkvloer indien een bedrijfsarts of een andere deskundige in opdracht van de bedrijfsarts hierom vraagt;
• uw medezeggenschapsorgaan laten instemmen met de benoeming van een preventiemedewerker en diens positie in de organisatie;
• voldoen aan de eisen van het basiscontract arbodienstverlening. Healthcare heeft ervoor gezorgd dat haar overeenkomsten hieraan voldoen.

1.5 Welke rechten krijgen mijn medewerkers met ingang van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet?
Met ingang van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet krijgen uw medewerkers recht op:
• het bezoeken van het open spreekuur. Bij Healthcare heet dit het Arbeidsomstandighedenspreekuur;
• een second opinion;

Tevens ontstaat er ontstaat een grotere betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken via medezeggenschapsorganen.

1.6 Hoe kan ik mijn medewerkers informeren over hun rechten in de Arbeidsomstandighedenwet?
Op dezelfde wijze als u uw medewerkers nu ook informeert over belangrijke wijzigingen. U kunt het verzuimprotocol uitbreiden met nadere informatie over bijvoorbeeld toegang tot de bedrijfsarts en de klachtenprocedure. Ook kunt u gebruikmaken van de speciale tekst die Healthcare heeft opgesteld om medewerkers te informeren over hun recht op het open spreekuur. Deze vindt u op onze website.

1.7 In hoeverre heeft deze wetswijziging betrekking op ZZP’ers en uitzendkrachten?
Hoewel een zzp’er niet officieel in dienst is bij een bedrijf, kan het voorkomen dat hij door de Inspectie SZW als werknemer wordt gezien. Dat geldt als hij 'onder gezag' werkt. In dat geval is de gehele Arbeidsomstandighedenwet van toepassing, inclusief de wetswijziging.
Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever zowel verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn eigen, vaste werknemers, als die van de uitzendkrachten in zijn bedrijf. Indien een uitzendkracht ziek wordt, is echter de formele werkgever verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en zal de bedrijfsarts van de formele werkgever de uitzendkracht begeleiden. Een deel van de wetswijziging is dus van toepassing op uitzendkrachten.

2. Medewerkersbetrokkenheid

2.1 Wat houdt een grotere medewerkersbetrokkenheid in?
Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker als de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie.
Op die manier wordt het medezeggenschapsorgaan medeverantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid in de organisatie en de inrichting hiervan.

3. Overleg bedrijfsarts, arbodeskundigen en werknemersvertegenwoordiging

3.1 Wat is het belang van overleg tussen de bedrijfsarts en/of arbodeskundige en de werknemersvertegenwoordiging?
Het is van belang dat de bedrijfsarts en/of arbodeskundige betrokken zijn bij het arbeidsomstandighedenbeleid in de organisatie. Om die betrokkenheid te vergroten heeft de bedrijfsarts of arbodeskundige het recht om te overleggen met de Ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemers.

3.2 Wie moet het initiatief nemen, de bedrijfsarts/arbodeskundige of de werknemersvertegenwoordiging?
Beiden, zowel de bedrijfsarts/arbodeskundige als de werknemersvertegenwoordiging, kunnen het initiatief nemen tot een dergelijk overleg.

3.3 Wat kost dit overleg mij als werkgever?
Voor dit overleg wordt het uurtarief van de bedrijfsarts of arbodeskundige in rekening gebracht.

4. Rol van de preventiemedewerker

4.1 Wat zijn de veranderingen voor een preventiemedewerker vanaf juli 2017?
De preventiemedewerker is een door de werkgever aangestelde medewerker die de werkgever bijstaat op het gebied van preventie. De preventiemedewerker krijgt een prominentere rol in de organisatie:
• De preventiemedewerker krijgt als taak te adviseren aan en nauw samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.
• Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker én de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie.

Hiermee ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak bij de medewerkers en het medezeggenschapsorgaan is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.

4.2 Vanaf hoeveel medewerkers is een bedrijf verplicht om een preventiemedewerker te hebben?
Het hebben van ten minste één preventiemedewerker is verplicht als een bedrijf 25 medewerkers in dienst heeft. Of u één of meerdere preventiemedewerkers benoemd, is aan u. Daarover is niets wettelijk vastgelegd. Wat wel vaststaat, is dat de preventiemedewerker zijn of haar werk zorgvuldig moet kunnen uitvoeren. Het is aan uw inschatting om te bepalen of daarvoor meerdere preventiemedewerkers nodig zijn. Tot maximaal 25 medewerkers mag eventueel de directeur zelf de preventiemedewerker zijn.

4.3 Mag een preventiemedewerker werk verrichten voor meerdere BV’s in het bedrijf of moet elke BV een eigen preventiemedewerker hebben?
Ja, de werkgever mag door één of meer deskundige medewerkers of andere deskundige personen dit laten doen. Wel met instemmingsrecht van het medezeggenschapsorgaan. Art 13 van de Arbowet zegt het volgende:
1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet bijstaan door een of meer deskundige medewerkers.
2. Voor zover de mogelijkheden onvoldoende zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door een combinatie van deskundige medewerkers en andere deskundige personen.
3. Indien er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door andere deskundige personen.
4. De medewerkers en de andere deskundige personen beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen.
5. De werkgever stelt de medewerkers in de gelegenheid de bijstand zelfstandig en onafhankelijk te verlenen. De medewerkers worden uit hoofde van een juiste taakuitoefening niet benadeeld in hun positie in het bedrijf of de inrichting.

4.4 Werkt een preventiemedewerker altijd binnen een organisatie of wordt deze medewerker aangesteld van buitenaf?
Bij voorkeur iemand binnen het bedrijf. Indien er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door andere deskundige personen.

4.5 Wat zijn de (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden van een preventiemedewerker?
De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:
• Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).
• Het adviseren en nauw samenwerken met het medezeggenschapsorgaan over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
• Deze maatregelen (mede) uitvoeren.
• Het adviseren aan en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Het is belangrijk dat uw preventiemedewerker over voldoende kennis en kunde beschikt om deze taken uit te voeren. Healthcare ondersteunt hierbij door uw preventiemedewerker(s) op te leiden in een ééndaagse training.

4.6 Hoe wordt een preventiemedewerker benoemd?
In de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet dient de preventiemedewerker met instemming van het medezeggenschapsorgaan, zowel de persoon als diens rol, te worden vastgesteld. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

4.7 Moet een bestaande preventiemedewerker alsnog worden benoemd door de werknemersvertegenwoordiging?
Nee, u hoeft voor uw zittende preventiemedewerker niet met terugwerkende kracht instemming te vragen aan uw medezeggenschapsorgaan. Wilt u na 1 juli 2017 een nieuwe preventiemedewerker benoemen dan heeft uw medezeggenschapsorgaan wel instemmingsrecht.

4.8 Moet je een opleiding hebben gevolgd om preventiemedewerker te zijn?
Nee, dit is niet verplicht. Het is wel van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt. Als werkgever kunt u uw preventiemedewerker hierbij ondersteunen door hem of haar een training te laten volgen.

4.9 Is er een opleiding voor preventiemedewerker?
Ja, daar is een training voor. Healthcare biedt een eendaagse training Preventiemedewerker.

5. Basiscontract

5.1 Wat is een basiscontract arbodienstverlening?
Healthcare sluit momenteel al schriftelijke overeenkomsten met haar klanten waarin de dienstverlening en afspraken beschreven staan. De Arbeidsomstandighedenwet stelt het hebben van een contract tussen werkgever en arbodienstverlener vanaf nu dus ook verplicht: het basiscontract. Hierin dienen bepaalde (minimale) voorwaarden ten aanzien van arbodienstverlening te worden vastgelegd. In de contracten kunnen uiteraard meer afspraken gemaakt worden, conform de wensen van de werkgever.
• In het basiscontract moet staan hoe de arbodienstverleners de voor de werkgever wettelijk verplichte taken uitvoeren.
• Bij de bedrijfsarts moet het contract specifiek ingaan op de uitvoering van de volgende punten:
• De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken.
• De bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure.
• De bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers.
• De medewerker heeft recht op een second opinion.
• De bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen.
• De bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

5.2 Hoe kom ik aan dit basiscontract?
De nieuwe wet kent een overgangsjaar van 1 jaar. Dit betekent dat voor 1 juli 2018 alle (voor 1 juli 2017) bestaande overeenkomsten moeten zijn aangepast. Bestaande relaties van Healthcare ontvangen voor 1 augustus 2017 een aangepaste overeenkomst die voldoet aan het nieuwe wettelijke kader.
De overeenkomsten die Healthcare vanaf 1 juli 2017 sluit, voldoen aan de eisen die de arbeidsomstandighedenwet aan het basiscontract stelt.

5.3 Brengt dit veranderingen in (de kosten van) de dienstverlening met zich mee?
Met name de kosten van de second opinion zullen een wijziging zijn, omdat dit nieuw is. De overige kosten inzake preventie en overleg zullen vergelijkbaar zijn met wat u nu van ons afneemt op dit vlak, afhankelijk van uw contract met ons.

6. Rol bedrijfsarts

6.1 Wat is straks het verschil in de rol van de bedrijfsarts?
De rol van de bedrijfsarts verandert inhoudelijk niet. Wat in de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet echter extra wordt benadrukt is dat de bedrijfsarts een onafhankelijke, adviserende rol heeft. Dat is niet nieuw maar de wetgever heeft ervoor gekozen dit expliciet te benadrukken en daarmee ook aan te geven dat de verantwoordelijkheid voor het arbeidsomstandighedenbeleid bij de organisatie ligt.
De werkgever is dus verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van individuele werknemers en stelt samen met de werknemer, indien nodig, een plan van aanpak op voor re-integratie. De bedrijfsarts adviseert daarbij. Het verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts draagt ook bij aan de eigen onafhankelijkheid van de bedrijfsarts.

7. Vrije toegang werkvloer bedrijfsarts

7.1 Waarom moet de bedrijfsarts vrije toegang tot de werkvloer hebben?
De bedrijfsarts – of een deskundige in opdracht van de bedrijfsarts - krijgt vrije toegang tot de werkvloer. Dat is belangrijk, want tot nu toe blijft de bedrijfsarts vaak op afstand, namelijk in zijn spreekkamer. Vandaaruit kan hij niet zien, horen en ervaren wat er op de werkvloer gebeurt en leeft. De vrije toegang tot de werkvloer maakt dat hij veel beter organisatiebreed en preventief kan adviseren.
Als werkgever bent u verplicht om deze toegang te verlenen. In overleg met u wordt dit in de praktijk vormgegeven, want wij begrijpen dat er voor sommige situaties en bedrijven bepaalde procedures gelden.
Goed om te weten is dat een bezoek aan de werkvloer óf preventief wordt ingezet om arbeidsrisico’s in te schatten óf op basis van een individuele case. De bedrijfsarts doet geen werkplekonderzoeken voor iedere medewerker in de organisatie.

7.2 Wie betaalt de kosten van de vrije toegang tot de werkvloer door de bedrijfsarts?
Als de bedrijfsarts het nodig vindt om de werkvloer te bezoeken, of te laten bezoeken door een andere deskundige, moet dat mogelijk zijn. De kosten hiervoor bedragen het gebruikelijke uurtarief.

7.3 Wat heb ik eraan als een bedrijfsarts langskomt? Het kost extra geld.
De bedrijfsarts wil langs komen als het verzuim of open spreekuur daar aanleiding voor geeft. Denk hierbij aan preventie of beroepsziekten. Of op basis van een individuele casus. Het doel is om (verder) verzuim te voorkomen.

7.4 De bedrijfsarts krijgt het recht op werkplekbezoek. Wie initieert dat bezoek?
Zowel de bedrijfsarts als werkgever kan dit bezoek initiëren. Maar ook de preventiemedewerker. De werknemer kan dit ook initiëren maar dan via de preventiemedewerker of bedrijfsarts.

8. Open spreekuur bedrijfsarts

8.1 Wat is het nut van een open spreekuur?
Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken. Dus ook als men nog niet verzuimt of klachten heeft. Op die manier kunnen daadwerkelijke klachten en verzuim worden voorkomen. Dit betekent dus dat iedere werknemer zonder toestemming van de werkgever gebruik kan maken van het open spreekuur, zonder dat de werkgever hierover geïnformeerd wordt, tenzij werknemer dat wil.

8.2 Was dit eerder nog niet mogelijk?
Wel binnen Healthcare, want het zogenaamde arbeidsomstandighedenspreekuur bestaat al langer in onze dienstverlening. Verschil is dat het voorheen niet verplicht was voor u als werkgever om de mogelijkheid van een bezoek aan dit spreekuur aan te bieden aan uw medewerkers. Dat is het vanaf 1 juli 2017 wel.
Als werkgever bent u verplicht uw medewerkers actief te wijzen op dit recht. We hebben een tekst opgesteld die u hiervoor kunt gebruiken. Deze vindt u op onze website.

8.3 Hoe kunnen werknemers gebruikmaken van het open spreekuur van de bedrijfsarts, zonder dat u als werkgever hier kennis van heeft?
Uw medewerker kan dit spreekuur aanvragen door te bellen naar Healthcare.
Dit spreekuur is anoniem en u ontvangt hiervan dan ook geen terugkoppeling. Eens per maand ontvangt u een anonieme verzamelfactuur van het arbeidsomstandighedenspreekuur.

8.4 Hoe weet ik wie er naar het open spreekuur gaat?
Het open spreekuur, oftewel arbeidsomstandighedenspreekuur, is anoniem. U krijgt hiervan geen terugkoppeling dus u weet niet wie er naar dit spreekuur gaat.

8.5 Is er een maximum voor de medewerker om het open spreekuur te bezoeken?
Nee, dat is er niet.

8.6 Mogen de kosten van het open spreekuur doorbelast worden aan de desbetreffende medewerker?
Nee, dat mag niet. Overigens ontvangt u eens per maand een anonieme verzamelfactuur van het arbeidsomstandighedenspreekuur. U kunt dus ook niet herleiden wie hier gebruik van heeft gemaakt.

9. Second opinion

Goed om te weten: de nadere en gedetailleerde regelgeving rondom het second opinion wordt nog verwacht in een nader besluit.

9.1 Waarom komt er een second opinion?
De regering wil dat het handelen van een bedrijfsarts transparant en toetsbaar is. Een medewerker krijgt daarom het wettelijke recht op een second opinion. Dit geeft een medewerker de mogelijkheid om het oordeel van de bedrijfsarts te laten wegen door een andere bedrijfsarts.

9.2 Wat houdt een second opinion in?
Een werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Het verzoek voor een second opinion kan alleen van de werknemer komen. Bedrijfsartsen moeten dit verzoek in principe altijd honoreren. Alleen als er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen, mag dit worden geweigerd. De exacte randvoorwaarden van de second opinion volgen in een nader Koninklijk Besluit van de Minister. Het definitieve Besluit is tot op heden nog niet bekend.

9.3 Wanneer kan een medewerker een second opinion aanvragen?
Een medewerker kan het door de bedrijfsarts gegeven advies laten beoordelen door een andere bedrijfsarts. Het gaat hier om adviezen in het kader van:
• de verzuimbegeleiding. Bijvoorbeeld als de werknemer twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts over welke werkzaamheden hij nog kan verrichten;
• een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Bijvoorbeeld als een werknemer twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts naar aanleiding van een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
• de preventieve consultatie met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid, anders dan de bijstand van een bedrijfsarts bij de begeleiding van een zieke werknemer. Een werknemer kan bijvoorbeeld twijfels hebben bij het advies van de bedrijfsarts, indien er een vermoeden is van een beroepsziekte.

De second opinion betrekking heeft op individuele, persoonsgerichte adviezen van de bedrijfsarts, niet op diens ‘collectieve’ advisering zoals over verzuimbeleid of de risico-inventarisatie.

9.4 Hoe werkt de second opinion?
Als een medewerker een second opinion wenst, vraagt hij dit aan bij zijn vaste begeleidend bedrijfsarts. Deze mag dit verzoek niet weigeren, tenzij hiervoor zwaarwegende argumenten zijn. De regering zal het begrip ‘zwaarwegende argumenten’ niet nader expliciteren. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij wat in de reguliere sector gebruikelijk is. Als de vaste bedrijfsarts meent dat er sprake is van zwaarwegende argumenten om dit verzoek af te wijzen, overlegt hij dat altijd met zijn of haar leidinggevende.
De bedrijfsarts verwijst de medewerker door naar een andere bedrijfsarts. Healthcare maakt hiervoor gebruik van een pool van bedrijfsartsen. Vanzelfsprekend voldoet deze pool aan de regelgeving. De bedrijfsartsen in deze pool zijn allen geregistreerd bedrijfsarts.
De second opinion bestaat in eerste instantie uit een papieren beoordeling in combinatie met telefonisch contact met de medewerker. Mocht de second opinion bedrijfsarts het van toegevoegde waarde achten om een medewerker persoonlijk te zien, kan dat ook.

9.5 Wat kost een second opinion en wie betaalt het?
Een second opinion kost
• € 225,00 bij papieren oordeel en telefonisch contact;
• € 450,00 als er na het papieren oordeel en telefonisch contact, ook een fysiek consult volgt.

De second opinion komt voor rekening van de werkgever. Uitgezonderd wanneer de werknemer een bedrijfsarts kiest buiten het aanbod van de werkgever, de pool waar Healthcare gebruik van maakt, en de werkgever daar niet mee instemt.

9.6 Zie ik op de factuur welke medewerker een second opinion heeft aangevraagd?
Een second opinion is niet anoniem. De factuur zal een specificatie omvatten, conform de privacyrichtlijnen.

9.7 Wat is het verschil met de klachtenprocedure?
Een reden om een second opinion aan te vragen, is inhoudelijk en arbeidsgeneeskundig van aard. Als niet dit inhoudelijke oordeel of zorgvuldigheid ter discussie staat, maar de bejegening spreken we van een klacht en kan een medewerker gebruikmaken van de klachtenprocedure. Bij een klacht betreft het dus niet de inhoud maar de wijze waarop de dienstverlening ervaren is.

9.8 Wat is het verschil met het Deskundigenoordeel van het UWV?
Een Deskundigenoordeel wordt ingezet wanneer de werknemer en werkgever van mening verschillen over:
• de vraag óf een werknemer arbeidsongeschikt is;
• of over de aanwezigheid van passende arbeid;
• of over de aanpak van de re-integratie.

Het Deskundigenoordeel heeft een verzekeringstechnisch karakter en wordt niet door een bedrijfsarts, maar door een verzekeringsarts van het UWV uitgevoerd.
Een ander verschil is, dat de second opinion alleen door de medewerker kan worden aangevraagd. Een Deskundigenoordeel kan door zowel de werknemer als de werkgever worden aangevraagd.

9.9 Kan een medewerker zelf een arts kiezen voor een second opinion?
In principe is in het basiscontract vastgelegd welke bedrijfsartsen de werknemer kan raadplegen voor de second opinion, zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming van de werkgever nodig is. Dit is afgestemd met de werknemersvertegenwoordiging. Als een medewerker toch een andere arts wil raadplegen voor een second opinion, dan kan dit. Echter, als de werkgever hiermee niet akkoord gaat, dan zijn de kosten van de second opinion voor rekening van de medewerker.

10. Verplichte klachtenprocedure

10.1 Wat houdt een verplichte klachtenprocedure in?
Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werkgever, een werknemer of andere belanghebbende een klacht kan indienen. Deze procedure moet voor iedereen kenbaar zijn en in de procedure wordt aangegeven hoe het ontvangen, onderzoeken en beoordelen van de klacht verloopt. De indiener van de klacht wordt geïnformeerd over de ontvangst van de klacht, de voortgang en de uitkomst. De beslissing over de klacht wordt door niet bij de klacht betrokken personen genomen.

10.2 Hoe heeft Healthcare haar klachtenprocedure geregeld?
Healthcare had al een duidelijke klachtenprocedure. Deze is ook in onze algemene voorwaarden benoemd en te vinden op onze website.

11. Toezicht en handhaving

11.1 Wat houden toezicht en handhaving in?
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) krijgt meer mogelijkheden om werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen sancties op te leggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract.

11.2 Hoe gaat de Inspectie SZW de ruimere sanctioneringsmogelijkheden toepassen? Bijvoorbeeld het niet hebben van een basiscontract arbodienstverlening?
Op basis van de nieuwe Arbowet moet de Inspectie soms verplicht een maatregel opleggen. Het niet hebben van een basiscontract is daar een voorbeeld van. Indien het basiscontract niet volledig is, zal de Inspectie mogelijk een eis van naleving vorderen. Voor het overige is dit ter beoordeling en beantwoording door de inspectie.

11.3 Hoe wordt er getoetst (en door wie) of ik als werkgever voldoe aan de nieuwe wetgeving? Wat is de verwachting in de zin van handhaving?
Focus op bepaalde sectoren?
De inspecteur van Inspectie SZW controleert of een bedrijf of instelling een goed arbeidsomstandighedenbeleid voert. Er zijn geen specifieke sectoren benoemd waarop toezicht en handhaving zal plaatsvinden. Er worden geen sectoren uitgezonderd. Indien er door de inspecteur één of meer overtredingen zijn waargenomen, kan er een boete of een andere sanctie worden opgelegd.

Healthcare is SBCA gecertificeerd